पायो जी मैंने राम रतन धन पायो Payo ji maine Ran ratan dhan payo

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो Payo ji maine Ran ratan dhan payo, I met Ram ratan money.

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 3


पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी
मेरे सतगुरु किरपा करि अपनायो .
पायो जी मैंने किरपा करि अपनायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 2

जनम जनम की पूंजी पाई
जनम जनम की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो .
पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 2

खरचै न खूटै
खरचै न खूटै चोर न लूटै दिन दिन बढ़त सवायो .
पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 2

सत की नाव खेवटिया
सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो .
पायो जी मैंने सतगुरु भवसागर तर आयो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 2

मीरा के प्रभु गिरिधर
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरष हरष जस गायो .
पायो जी मैंने हरष हरष जस गायो
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 2

पायो जी मैंने
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो - 3

Post a Comment